Macun Mahallesi 187.Cd. 127/B-1 Yenimahalle/Ankara
info@rizegross.com.tr
(0312) 397 17 70KVKK AYDINLATMA METNİ
KVKK AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
 

Yeşil Rize Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla azami güvenlik tedbirlerini almaktadır. Bu kapsamda; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ve ilgili yönetmelikler uyarınca; kişisel verilerinizin toplanma usulleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında bilgilendirmek isteriz. 

Veri Sorumlusu:

Yeşil Rize Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:

Yeşil Rize Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından; müşterilerin, potansiyel müşterilerin, çalışanların, çalışan adaylarının, stajyerlerin, stajyer adaylarının, iş ortaklarının, internet sitesi ve mağaza ziyaretçilerinin, tedarikçi ve potansiyel tedarikçilerinin kişisel verileri, 6698 Sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde sayılan kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde toplanabilmektedir. 

Toplanan kişisel verileriniz; Yeşil Rize Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, ilgili kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uyulması, ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması, buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak reklam, kampanya, gibi diğer avantajları sunmak, şirketin sunduğu hizmetlerin ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması, müşteri memnuniyeti ve şikayetlerinin takibi, hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, memnuniyet ve şikayetleriniz hakkında tarafınıza bilgi vermek, sözleşme gerekliliklerini yerine getirmek, resmi kurum ve kuruluşlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve cevaplamak amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenmektedir. 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; Yeşil Rize Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.; iş ortaklarına, hissedarlarına, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İş Kanunu ve ilgili sair diğer mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi veya kuruluşlara, Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, idari ve yasal mercilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Konuya İlişkin Rızası:

6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında sayılan hallerde kişisel verilerin kullanıcıların açık rızası aranmaksızın işlenmesi mümkündür. Buna göre,

 1. a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 7. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumlarında kullanıcılardan açık rıza alınmasına gerek bulunmamaktadır. Kişisel verilerin Yeşil Rize Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., tarafından kayıt edildiği haller esas olarak bu muafiyetler kapsamında yer almakta ve istisnai olarak muafiyet dışı kalan hallerde ise ilgili kişinin açık rızası alınmaksızın veri kaydı yapılmamaktadır. İlgililere ait kişisel veriler şirketimize ait kişisel veri saklama ve imha politikasına uygun olarak muhafaza edilmekte ve saklama süresinin sona ermesi halinde ilk imha döneminde silinmektedir. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, mağazalarımız ve internet sitemizden sözlü, yazılı veya elektronik ortamda Yeşil Rize Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla; elektronik ortamda tamamen otomatik yollarla ve/veya fiziki ortamda veri kayıt sisteminin bir parçası olarak yarı otomatik yollarla toplanmaktadır. Yukarıda sayılan hukuki sebeplerle toplanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde ve iş bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve yine anılan kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun şekilde aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

6698 Sayılı Kanunun 11. Maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri;

 1. a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. f) ( d ) ve ( e ) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteme,
 8. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz durumunda tarafımızca talebin niteliğine göre tarafınıza en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde konu ile ilgili dönüş yapılacaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Yeşil Rize Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanununun 13. Maddesi ve 22. Maddesinin 1. Fıkrasının (e) ve (g) bentlerine dayanılarak yürürlüğe giren 10 Mart 2018 Tarih 30356 sayılı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafımıza daha önceden bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Tarafınıza cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkımız saklıdır.

10 Mart 2018 Tarih 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 5. Maddesi uyarıca;

Başvurunuzda;

 1. a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. e) Talep konunuzun bulunması zorunludur. Ayrıca varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Yeşil Rize Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin Macun Mahallesi 187. Cadde No: 127/B1-B2-B3 Yenimahalle/ANKARA adresine ulaştırabilirsiniz. Başvuru formuna http://www.rizegross.com internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınız info@rizegross.com e-posta adresine yapabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Yeşil Rize Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Yeşil Rize Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak kanuni haklarımızı saklı tuttuğumuzu beyan ederiz.  

 

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ...